VĂN HÓA-XÃ HỘI
Xã Minh Hòa quyết định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025
08/06/2022 10:55:25

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ MINH HÒA

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v ấn định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành hành một số Điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; trên sơ sở Hợp nhất thông tư: 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012; Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 về hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND Tỉnh hải Dương V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã Minh Hòa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ấn định ngày 26 tháng 6 năm 2022 (Ngày chủ nhật) là ngày bầu cử chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trên địa bàn xã Minh Hòa.

Điều 2: Ban chỉ đạo bầu cử xã Minh Hòa - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Minh Hòa, VP HĐND – UBND; Thành viên ban chỉ đạo bầu cử chức danh trưởng thôn, Ban công tác mặt trận, tổ bầu cử các thôn có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Điều 3: Văn phòng HĐND - UBND xã, các thành phần đã nêu tại Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND, Phòng Nội vụ thị xã;

- TT Đảng ủy - TT HĐND xã;

- LĐ UBND - UBMTTQ - TVBCĐ;

- Đài truyền thanh;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Ngọc

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.2%
Số hồ sơ xử lý: 925
Trước & đúng hạn: 917
Trễ hạn: 8
Tỉ lệ trễ hạn: 0.8%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 00:51:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MINH HÒA - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3937 400

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 10,786